DRMGYUILEGAL

Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda/Law Office  

Tájékoztatás személyes adatok kezeléséhez és a JÜB vizsgálathoz 

Tájékoztatás, tényleges tulajdonosi nyilatkozat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai alapján

TÁJÉKOZTATÁS

Eljáró ügyvéd (dr. Mészáros Győző ügyvéd) tájékoztatja az ügyfele(ke)t, hogy az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény (Üttv.) 32. § (3) bekezdése szerint az ügyfelek okmányait és/vagy személyes adatait a JÜB (Jogügyletek Biztonságát Erősítő Adatszolgáltatási Keretrendszer) rendszerben ellenőrizni köteles. Az ellenőrzés célja, hogy az eljáró ügyvéd okirat készítése, ellenjegyzése során az ügyfél által megadott adatokról, azok megbízhatóságáról a KEKKH-nél (Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatal) és a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál bizonyosságot szerezzen. Az ügyvéd a JÜB ellenőrzést, annak eredményét kizárólag az ügyfelek azonosításával összefüggésben, az ügyvédi tevékenység gyakorlása során, az okiratba foglalással és ellenjegyzéssel kapcsolatos tevékenység keretében jogosult gyakorolni, a JÜB rendszer szolgáltatta adatok más célú felhasználására még az ügyfél felhatalmazása esetén sem jogosult.

Ügyfelünk (ügyfelünk képviselője) az ügyvédi meghatalmazás kiállításával, aláírásával hozzájárulását adja a Dr. Mészáros Győző Ügyvédi Iroda (ügyintéző: Dr. Mészáros Győző irodavezető ügyvéd), mint adatkezelő rézére, hogy ügyfelünk (képviselője) személyes adatai az alábbi feltételekkel az adatkezelő által kezelésre kerüljenek.

Az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet, az Üttv., valamint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény az irányadó.

Az adatszolgáltatás önkéntes, melyhez az ügyfél az ügyvédi meghatalmazás kiállításával hozzájárulását adja.

Az adatkezelés célja az ügyvédi meghatalmazásban, az ügyvédi megbízásban foglalt, adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél azonosítása, az ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció. Az ügyfél (képviselője) az ügyvédi meghatalmazás kiállításával hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az ügyféllel kommunikációt folytasson. E hozzájárulás nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ami a törvényben írt kivételekkel kizárólag az ügyfél (képviselője) előzetes hozzájárulásával történhet.

Az ügyfél (képviselője) az ügyvédi meghatalmazás aláírásával kijelenti, hogy az adatkezelő az adatok kezelésére vonatkozó általa kezelt szabályokról részletes tájékoztatást adott, amit az ügyvédi meghatalmazás aláírásával az ügyfél (képviselője) elfogad.

Az ügyfél (képviselője) az ügyvédi meghatalmazás aláírásával tudomásul veszi, hogy az eljáró ügyvéd az adatokat az EU Általános Adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk /1/. bek. b/ és c/ pontjában foglaltak alapján adatkezelőként kezeli a létrejött jogügyletre vonatkozó sajátosságokat figyelembe véve és adattovábbítóként kezeli az ingatlan-nyilvántartási, a cégeljárási, a könyvelési, az adózási és illetékkiszabási eljárások, illetve a peres és nemperes hatósági, bírósági eljárások során.

Az ügyfél (képviselője az általa képviselt jogalany vonatkozásában) az ügyvédi meghatalmazás kiállításával, az ügyvéd által szerkesztett okirat aláírásával kijelenti, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény előírásai szerint saját nevében, tényleges tulajdonosként jár el.

Az ügyfél (képviselője) a hozzájárulást bármikor, korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonhatja.

Az ügyfél az ügyvédi meghatalmazás, az ügyvéd által szerkesztett okirat aláírásával kijelenti, hogy hozzájárulását önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében teszi meg.